บุคลากรกองแผนงาน (backUP)

 

 

ชื่อ/ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

0-2849-7553, 0 2105 4686 ต่อ 100081
E-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางจุฑารัตน์ แก้วโหมดตาด
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง)
โทรศัพท์ :0 2105 4686  ต่อ 100082
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิรัตน์ คำมีภักดี
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100097
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิเคราะห์งบประมาณ

 

นางสาวอริยา ทรงประไพ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(รักษาการแทนหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ)

โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100092
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายนรเสฎฐ์ วิเศษสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100093
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100095
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางอำนวย ช่วยพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100093
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพชรมณ เลาหล่าย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100094
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

 โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100093
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศิลา สังข์จุ้ย
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100095
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน

 
นางสาวกฤติญา จันทพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน)
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100102
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100020
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100103
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100104
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100105
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100092
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกิติพงษ์ เท้งสี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100105
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

งานวางแผนและพัฒนากายภาพ

 
     

นายนิรันดร์ แสงพุ่ม
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
(รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนและพัฒนากายภาพ)

โทร. 0 2105 4686 ต่อ 100112
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุชิน สิงหเดช
ช่างเขียนแบบชำนาญงาน
โทร. (034)  25 3848 ต่อ 200020
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวณัฏฐภัค ทรัพย์สมบูรณ์
สถาปนิกปฏิบัติการ
โทร. 0 2105 4686 ต่อ 100113
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจารึก จ่ากลาง
วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. (034)  25 3848 ต่อ 200020
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ
วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2105 4686 ต่อ 100112
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายณรงค์เดช สุนทรกุล ณ ชลบุรี
ช่างเขียนแบบปฏิบัติการ
โทร. 0 2105 4686 ต่อ 100115
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายยุทธพงษ์ วัฒนกุลเจริญ
สถาปนิกปฏิบัติการ
โทร. 0 2105 4686 ต่อ 100115
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.