ติดต่อกองแผนงาน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้นที่ 7 
เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์. 0-2105-4686  โทรสาร. 0-2849-7555