ผู้บริหารกองแผนงาน

 นาม/ตำแหน่ง
ติดต่อ
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ
ผศ. ปองพล ยาศรี
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวเสาวณีย์  คูพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
โทรศัพท์ : 0-2849-7553, 0 2105 4686 ต่อ 100081
โทรสาร : 0-2849-7555
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอริยา ทรงประไพ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(รักษาการแทนหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ)
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100092
โทรสาร : 0-2849-7555
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกฤติญา จันทพันธ์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน
โทรศัพท์ : 0 2105 4686 ต่อ 100102
โทรสาร : 0-2849-7555
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นายนิรันดร์ แสงพุ่ม
รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนและพัฒนากายภาพ

โทร.0 2105 4686 ต่อ 100112

โทรสาร : 0-2849-7555

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
นางจุฑารัตน์   แก้วโหมดตาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง
โทรศัพท์ :0 2105 4686 ต่อ 100082
โทรสาร : 0-2849-7555
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.