ประวัติความเป็นมากองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานชั้นนำของประเทศ

 

เดิมกองแผนงานมีฐานะเป็นหน่วยวิจัยสถาบัน และทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2536  ได้มีประกาศให้หน่วยวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี  ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ  โดยมีภารกิจ ดังนี้

  

  1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. จัดทำแผนแม่บท แผนพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณการศึกษา และติดตามประเมินผล
  3. จัดทำผังแม่บท เพื่อใช้เป็นแผนประกอบการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
  4. จัดทำหนังสือ เอกสารเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5. ประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย